Lukk meny
Finn og søk barnehage Våre barnehager
Meny

Aktuelt

Akasia bruker informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Ved å klikke på «Aksepter», samtykker du i bruken av slike teknologier. Du finner mer informasjon på siden retningslinjer for personvern
Aksepter

Lov om barnehage

 

Det har i 2018 vært betydelige endringer i barnehagesektoren. Vi har fått endringer i Lov om Barnehage knyttet til overgang barnehage/skole, pedagogisk bemanning og bemanning generelt:

 

Overgang barnehage/skole

Det er nå en lovfestet plikt for barnehageeier og skoleeier til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning (SFO). Plikten er gjensidig og reguleres derfor i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven. Formålet med samarbeidet er å sikre at barna får en trygg og god overgang fra barnehage til skole og SFO. Skoleeier har hovedansvaret for samarbeidet og utarbeider en plan for barnas overgang og gjelder fra 1.8.2018.

 

Pedagogisk bemanning

Det er kommet ny forskrift om pedagogisk bemanning - det skal være en pedagog per 7 barn under 3 år og en pedagog per 14 barn over tre år. Pedagoger skal tilsettes i hele stillinger. Loven gjelder fra 1.8.2018 og vi har fått noe økt tilskudd for å innfri denne loven.

 

Bemanningsnorm

Det er kommet en lovfestet norm for bemanning som innebærer et minimumskrav til grunnbemanningen (en bemanningsnorm) i barnehageloven. Det skal minimum være én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år. Denne loven skal innfases i perioden 1.8.18 – 1.8.19.

 

Private barnehager får sine tilskudd fra Bergen kommune basert på kommunens regnskap 2 år tilbake i tid. Det jobbes nå med en overgangsordning som skal sikre private barnehager finansiering, slik at også private barnehager kan oppfylle det lovfestet kravet innen august 2019. Det er avsatt ekstrabevilgning i statsbudsjett til dette formålet, men hvordan det skal fordeles er fortsatt uavklart. Akasia Barnehage har som mål å være på plass med innfasing av bemanningsnorm innen utgangen av 2018.

 

English

 

There have been significant changes in the kindergarten sector in 2018. Amendments have been made to the Kindergarten Act relating to the transition from kindergarten to school, as well as to pedagogic staffing and staffing in general:

 

The kindergarten to school transition

The kindergarten owner and school owner now have a legal duty to collaborate on the child's transition from kindergarten to school and the before and after-school program (SFO). The duty is mutual and it is therefore governed by the Kindergarten Act, the Education Act and the Independent Schools Act. The purpose of the collaboration is to ensure that children have a secure and good transition from kindergarten to the school and SFO. The school owner has primary responsibility for the collaboration and it shall prepare a plan for the child's transition; this will apply from 1 August 2018.

 

Pedagogic staffing

There is a new regulation on pedagogic staffing - there shall be one pedagogue per 7 children under 3 years of age and one pedagogue per 14 children over 3 years of age. Pedagogues shall be hired in full-time positions. The legislation applies from 1 August 2018 and our grant has been increased in order to meet its requirements.

 

The staffing norm

There is a new legal norm for staffing that stipulates a minimum requirement for  basic staff levels (a staffing norm) in the Kindergarten Act. There shall be minimum one employee per three children under three years of age and one employee per six children over three years of age. This provision will be phased-in between 1 August 2018 and 1 August 2019.

 

Private kindergartens receive grants from Bergen Municipality on the basis of the municipality's accounts two years back in time. Work is now being carried out on a transitional arrangement to secure financing for private kindergartens, so that private kindergartens will also be able to meet the legal requirement within August 2019. Although additional funds have been set aside in the government budget for this purpose, it has yet to be clarified how such funds are to be allocated. Akasia Barnehage's goal is to be ready to phase in the staffing norm within the end of 2018.

 

 

Personvern